Likvidnostna sredstva: Kako zagotoviti likvidnost podjetja?

Likvidnostna sredstva so ključnega pomena, v kolikor želi podjetje ohraniti likvidnost. Vas zanimajo načini za ohranjanje in zagotavljanje likvidnosti?

Kaj so likvidnostna sredstva?

likvidnost-likvidnostna-sredstva

Likvidnostna sredstva so tista sredstva, ki jih izbrano podjetje poseduje in jih lahko kadarkoli uporabi za poplačilo vseh tekočih obveznosti.

Likvidnostna sredstva so torej nujno potrebna, da lahko podjetje ohranja in zagotavlja likvidnost. Likvidnost namreč pomeni kratkoročno plačilno sposobnost. Poenostavljeno zapisano likvidnost pomeni, da ima podjetje dovolj sredstev, da lahko v danem trenutku poravna vse odprte obveznosti.

Težava nastane takrat, ko so likvidnostna sredstva ujeta v terjatvah. Cilj vsakega podjetja je namreč v tem, da terjatve čim prej izterja in prejme likvidnostna sredstva za prodano blago in/ali opravljene storitve.

Uravnavanje likvidnostnih sredstev je najlažje urejati v sklopu procesa za upravljanje terjatev. V sklopa tega je izjemno pomembno, da imajo podjetja do potankosti razdelane postopke za upravljanje terjatev in da se procesa za izterjavo terjatev lotevajo pravilno.

Več o likvidnosti in upravljanju terjatev si preberite v prispevku “Kaj ureja zakon o preprečevanju zamud pri plačilih“.

Marsikatero podjetje se samo loteva izterjave terjatev, nekatera pa upravljanje terjatev prepuščajo zunanjim izvajalcem.

Pri tem je skupno vsem, da je bistvo upravljanja terjatev oz. skrb za likvidnostna sredstva pravzaprav kontinuirano in aktivno spremljanje celotnega procesa, ki se začne z izstavitvijo računa ter zaključi s prejetim plačilom.

Vas zanima, zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt ključnega pomena? Vabljeni k branju prispevka “Zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt ključnega pomena”.

Kaj pomeni upravljanje terjatev?

upravljanje-terjatev

Upravljanje terjatev lahko poimenujemo kot zaporedje procesov v podjetju, katerega glavni cilj je zmanjšati tveganja neplačil oz. obseg odprtih terjatev.

Za upravljanje terjatev lahko sklepamo, da je celovito takrat, ko se začne že v zgodnji fazi iskanja kupca in zaključi, ko kupec izvede plačilo pa pri nastanku neprijetnega dogodka za upnika – odpis terjatve. 

Praksa kaže, da se podjetja vsakodnevno srečujejo z različnimi poslovnimi tveganji, s poudarkom na finančnih tveganjih. Te se pogosto pokažejo kot zamujanje s plačili. Zamujanje s plačili pomeni, da podjetje plačujejo račune po datumu valute, torej z zapadlostjo.

Odvije se lahko najbolj negativen scenarij, kjer podjetje za prodano blago in/ali storitve nikoli ne prejme plačila.

Upravljanje terjatev je tako ključnega pomena za uspešno poslovanje in ohranjanje likvidnosti podjetja.

Upravljanje terjatev predstavlja rešitev, ki ponuja najboljši končni rezultat – prejetje plačila v najkrajšem možnem času.

Dejstvo je, da podjetja pogosto prodajo blago in/ali storitev na odložen rok plačila. To pomeni, da plačilni roku dolgi od 30, 60, 90 ali celo več dni. Dolgi plačilni roki podjetjem povzročajo velike težave, v kolikor nimajo zadostne količine likvidnostnih sredstev za plačilo lastnih dobaviteljev in drugih obveznosti.

Več o tveganjih in likvidnost podjetij si preberite v zapisih Finančna tveganja: Kako jih obvladovati? ter Kako s krediti za podjetja v težavah do likvidnosti podjetja.

V kolikor podjetje ne prejema rednih plačil in mu dolgo čakanje na plačila povzroča likvidnostne težave, se lahko odloči za uporabo zunanjega vira financiranja, ki ga imenujemo odkup terjatev – prodaja terjatev. Več o tem si preberite v naslednjem poglavju.

Kaj je odkup terjatev – prodaja terjatev in kako vpliva na likvidnostna sredstva?

Odkup terjatev – prodaja terjatev predstavlja obliko financiranja, ki podjetju omogoča, da v sorazmerno kratkem času prejme sveža likvidnostna sredstva.

Odkup terjatev predstavlja pravni posel in poteka tako, da podjetje odproda nezapadle terjatve v zameno za sveža likvidnostna sredstva. S to potezo denar za prodano blago in/ali opravljeno storitev prejme zelo hitro in ne šele ob zapadlosti (30 do 90 ali celo več dni).

Prejeta sredstva lahko podjetje uporabi za predčasno poplačilo, s čimer si pri dobavitelju zagotovi dodaten popust (sconto) za plačilo dobavitelja. Prejeta denarna sredstva lahko tako uporabi za nadaljne investicije itd

Odkup terjatev – prodaja terjatev velja za priljubljeno finančno storitev med malimi, srednje velikimi in hitro rastočimi podjetji, ki potrebujejo sredstva, imajo pa terjatev z zapadlostjo ter tista, ki želijo širjenje dejavnosti na nove trge.

Hkrati pa odkup terjatev omogoča ugodno financiranje terjatev ob sezonskih nihanjih, lažje načrtovanje in uravnavanje denarnega toka, hitrejše obračanje sredstev, izboljšanje različnih kazalnikov (bilanca stanja), ohranitev kreditnega limita na bankah in dobre odnose s kupci oz. poslovnimi partnerji.

Poleg odkupa terjatev – prodaje terjatev poznamo še njegovo sorodno obliko, ki jo imenujemo faktoring (angl. factoring). V primerjavi z odkupom terjatev, faktoring predstavlja širšo in dolgoročnejšo obliko financiranja.

Natančneje, faktoring predstavlja odkup terjatev do enega ali več kupcev in se izvaja na daljše časovno obdobje.

O financiranju podjetij smo pisali že v prispevku Financiranje podjetij je ključno za rast in razvoj.

faktoring-factoring

Kako je mogoče izboljšati likvidnost s preverbo bonitete poslovnega partnerja?

Uspešno vodeno upravljanje terjatev vodi v izboljšanje likvidnosti podjetja. Poznamo več rešitev, ki omogočajo izboljšanje likvidnosti, vendar bomo v tem poglavju podrobneje predstavili le eno.

Kot smo spoznali v prejšnjih poglavjih, je plačilna sposobnost kupcev izjemno pomembna, saj vpliva na likvidnost poslovnega partnerja (v tem primeru dobavitelja).

Iz tega razloga je ključno, da podjetje redno in pravočasno preveri poslovanje obstoječega kupca. To pomeni, da oceni tveganje poslovanja s slednjim s pomočjo bonitetne aplikacije EBONITETE.SI (bonitete prijava v aplikacijo)

bonitete-prijava-v-aplikacijo-ebonitetesi

Bonitetno aplikacijo je razvilo podjetje Prva bonitetna agencija d.o.o. v želji po razvoju edinstvenega orodja, ki na enem mestu nudi prav vse poslovne pa tudi druge informacije, ki omogočajo jasno presojo o oceni tveganja poslovanja z izbranim kupcem še pred vstopom v nov posel. 

Uporaba aplikacije EBONITETE.SI nudi dostop do številnih informacij. Slednje so nujne za učinkovito sprejemanje odločitev za obvladovanje tveganj pri poslovanju z izbranim kupcem. Na enem mestu so zbrane bonitete oziroma ocene in bilančni podatki ter tudi podatki o blokadah računov, davčnem dolgu in številne druge dnevno ažurirane informacije.

Največja prednost aplikacije EBONITETE.SI je zagotovo težnja h konstantnemu razvoju in tudi to, da aplikacija ponuja dostop do vseh poslovnih informacij na enem mestu.

Več o boniteti si preberite v zapisu “Kako izboljšati boniteto podjetja in kako preverba bonitete kupcev vpliva na lastno likvidnost”.

Poslovanje podjetij je predstavljeno z enotno bonitetno oceno. Bonitetna ocena predstavlja zbir finančnih (bilance) in nefinančnih (blokade, plačilne navade, tožbe, davčni dolg…) parametrov.

Zbir finančnih in nefinančnih parametrov izbrana podjetja umeščajo v točno določen “razred tveganja”. To preprosto pomeni, da je tveganje poslovanje s podjetjem s “slabšo” oceno, večje. Po drugi strani pa je tveganje poslovanja s podjetjem z boljšo bonitetno oceno, manjše.

Bonitetne informacije v EBONITETE.SI ponujajo celovito sliko poslovanja posameznega podjetja, pri čemerposebna funkcionalnost dnevnega informatorja omogoča tudi monitoring podjetij, kar pomeni avtomatsko in ažurno obveščanje o vseh spremembah na ravni poslovanja partnerja.

Hkrati pa dobra bonitetna ocena podjetja navzven izraža svojevrstno potrdilo. To pomeni, da je podjetje z dobro bonitetno oceno, označeno za finančno zanesljiv gospodarski subjekt.

Več o upravljanju terjatev si preberite v prispevku “Upravljanje terjatev: Kako odkup terjatev koristiti za izboljšanje likvidnosti podjetja”.

Tekom prispevka smo pisali o tem, kaj so likvidnostna sredstva in zakaj so pomembna. Dodatno pa smo predstavili oblike financiranja, s pomočjo katerih je mogoče ohranjati livkdinsot podjetja (odkup terjatev – prodaja terjatev, faktoring, preverba bonitete v EBONITETE).  

Viri:

Viri:

1 – Bonitete podjetij na Prvi finančni agenciji

2- Financiranje podjetij na Seo-praktik.si

3 – Bonitetne ocene Revijaiks.si

4 – Monitoring podjetij na Finance.si