Zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt ključnega pomena?

Kvalitetno izdelan likvidnostni načrt služi kot temelj pri doseganju likvidnosti podjetja. Zajema upravljanje dinamike denarnih tokov v podjetju. V kolikor vas podrobneje zanima, kaj je likvidnostni načrt in kako ga izdelati, vas vabimo k branju prispevka. 

Kaj je likvidnostni načrt?

likvidnostni-nacrt

Likvidnostni načrt lahko laično poimenujemo kot načrt za upravljanje dinamike denarnega toka v podjetju. Natančneje prihodkov in odhodkov v določenem časovnem okvirju.

Likvidnostni načrt omogoča, da vodstvo lažje predvideva dinamiko denarnih tokov v prihodnosti. Poudarek na predvidevanju, denarnih tokov namreč ni mogoče točno napovedati.

Načrtovanje likvidnosti je ključnega pomena in jo je potrebno vključiti v sam likvidnostni načrt. Likvidnost kot takšna ni samoumevna. Čeprav imajo podjetja večje število kupcev in “na zunaj” delujejo kot uspešna, je realnost lahko precej drugačna. Že samo 1 izpad plačila s strani kupca lahko podjetju povzroči nepopravljivo (finančno) škodo. 

Takšne in druge negotovosti je potrebno pravočasno prepoznati in se v skladu s tem, primerno odzvati. Izpad plačila s strani kupca lahko podjetje pahne v likvidnostne težave, zaradi česar ne bodo zmožne poravnati lastnih obveznosti (dobavitelji, plača zaposlenih, davki itd.).

Likvidnostni načrt je zgolj podlaga za sprejemanje različnih ukrepov za upravljanje likvidnosti podjetja. Pripomore k temu, da lahko vodstvo pravočasno prepoznava primanjkljaj likvidnih sredstev in sprejetje odločitve o tem, katere stroške je potrebno najprej poravnati. Ukrepi za upravljanje likvidnosti so izjemno pomembni in nujno potrebni, v kolikor podjetje ne zmore več plačevati tekočih obveznosti.

Kako se izdela likvidnostni načrt?

Likvidnostni načrt je mogoče izdelati s pomočjo uporabe specifične programske opreme ali Excela. Dodatno obstajajo tudi brezplačne predloge, do katerih je mogoče dostopati na spletnih straneh različnih finančnih hiš.

Nadaljnje sledi analiza prihodkov in odhodkov podjetja. Pri čemer so ti vezani na upravljanje neto obratnega kapitala podjetja (poslovne in druge terjatve, obveznosti do različnih institucij, do dobaviteljev, do zaposlenih ter zaloge) in oceno bodočih prihodkov in stroškov.

preverba-bonitete-bonitetne-informacije


Skrb za lastno likvidnost se začne s preverbo kupca oz. poslovnega partnerja. To pomeni, da je pred vsakim novim poslom potrebno oceniti tveganje poslovanja z izbranim poslovnim partnerjem in v skladu z oceno tveganja za slednjega določiti specifične plačilne pogoje. Vse
bonitetne informacije (bonitete podjetij), ki predstavljajo celovito sliko poslovanja partnerja, je mogoče preveriti v namenski bonitetni aplikaciji EBONITETE.SI.

Na tem mestu je smiselno poudariti, da osnovo za izračun bonitete podjetja predstavljata bilanca stanja ter izkaz poslovnega izida. 

Bonitetno poslovnih partnerjev je potrebno preverjati tudi tekom poslovanja z njim, saj se lahko kadarkoli spremeni bonitetna ocena slednjega. Še posebej je potrebno biti pozoren takrat, ko se bonitetna ocena drastično zniža, saj lahko to nakazuje, da ima poslovni partner težave, ki bodo vplivale tudi na plačilo poslovnim partnerjem.

Preverba poslovanja vsekakor velja za enega izmed pomembnejših ukrepov za zagotavljanje lastne likvidnosti.

Poleg preverbe bonitete (bonitetne informacije) poslovnega partnerja, mora likvidnostni načrt vsebovati tudi podatek o zalogi. Ta bi morala biti optimalna, ne prevelika in ne premajhna.

Kot smo že omenili, denarnega toka z gotovostjo ne moremo predvidevati. V te namene priporočamo izdelavo projekcije denarnih tokov, ki je lahko vezana na tedensko, mesečno, četrtletno obdobje itd.

Projekcija denarnih tokov služi ugotovitvi podjetja o tem, ali lahko zagotovi likvidnostna sredstva, s katerimi lahko redno plačuje lastne obveznosti. Več o likvidnostnih sredstvih si lahko preberete v prispevku “Kaj so likvidnostna sredstva in zakaj jih podjetje potrebuje”.

Kateri so ukrepi za zagotavljanje likvidnosti?

Poleg ukrepa preverbe bonitete poslovnega partnerja, ki sicer posredno vpliva na lastno likvidnost, poznamo tudi druge načine za zagotavljanje likvidnosti podjetja. Tokrat bomo več pozornosti namenili 4 ukrepom za izboljšanje likvidnosti:

  • faktoring,
  • odkup terjatev,
  • zavarovanje terjatev,
  • kompenzacija/pobot.

Faktoring oz. factoring velja za obliko financiranja in rešitev, ki celovito naslavlja problematiko neplačil v poslovnem okolju. V eni storitvi zajema odkup terjatev, zavarovanje terjatev in preverbo bonitet poslovnih partnerjev.

Faktoring predstavlja prodajo vseh nezapadlih terjatev do enega ali več kupcev, kar je vezano na daljše časovno obdobje. Uporabljajo ga predvsem mala, srednje velika in hitro rastoča podjetja, ki potrebujejo denar takoj in ne šele ob zapadlosti računa. Številna podjetja namreč prodajo blago in/ali opravljene storitve na odložen rok plačila.

To pomeni, da mora poslovni partner na drugi strani čakati od 30 do 90 ali celo več dni, da prejme plačilo. Faktoring pa omogoča, da podjetje nezapadle terjatve proda faktoring hiši in v sorazmerno kratkem času s strani faktoring prejme sredstva, ki bi jih od lastnega kupca lahko čakalo od 30 do 90 ali celo več dni.

 Iz tega vidika je faktoring odlična rešitev za premostitev likvidnostnega primanjkljaja, ki je pogosto posledica dolgih plačilnih rokov.

faktoring-factoring

Faktoring je v primerjavi z odkupom terjatev, širša in dolgoročnejša oblika financiranja. Medtem pa odkup terjatev oz. prodaja terjatev predstavlja obliko financiranja, ki praviloma velja za enkraten dogodek. Omogoča prodajo vseh nezapadlih terjatev in služi kot način za hitro pridobitev plačila za prodano blago in/ali opravljeno storitev.

odkup-terjatev-prodaja-terjatev (2)

Ukrep za zagotavljanje likvidnosti predstavlja tudi finančna storitev imenovana zavarovanje terjatev. Zavarovanje terjatev predstavlja zanesljivo obliko premoženja zoper morebitno neplačilo s strani kupca. Zavarovanje terjatev je odlična rešitev, saj omogoča poplačilo terjatev tudi v primeru, če kupec postane insolventen in ne samo takrat, če kupec ne plača blaga in/ali storitev.

 

Tekom prispevka smo pisali o tem, zakaj je kvaliteten likvidnostni načrt tako pomemben in ugotovili, da je likvidnostni načrt pravzaprav ključnega pomena za uspešno poslovanje podjetij. S pomočjo slednjega je namreč mogoče zagotavljati likvidnost in skrbeti za stabilnost denarnega toka.

Viri:

1- Pogovor o SEO optimizaciji z Urška Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si (xn--matijazajek-ohc.com)

2 – Pogovor o spletni optimizaciji z Urško Jeza iz ebonitete.si & prvafina.si

3 – Kako pravočasno prepoznati neplačnike?

4 – Zakaj je bonitetna ocena podjetja pomemben kazalnik uspešnosti podjetja

5 – Dostop do pomembnih vsebin v povezavi z javnimi razpisi

6 – Veste, kako so poslovali vaši poslovni partnerji v letu 2021?

7 – SEO optimizacija strani prvafina.si & ebonitete.si (seo-praktik.si)